Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Giáo trình đảm bảo chất lượng thực phẩm : Lưu hành nội bộ (28/10/2013)
Tác giả: Trần Thị Minh Hương
Nhà xuất bản: Trường CĐ Lương Thực -Thực Phẩm
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 340
Chương 1. Khái quát về đảm bảo chất lượng thực phẩm Chương 2. Các chương trình tiên quyết trong chuỗi thực phẩm Chương 3. Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn Chương 4. Các tiêu chuẩn về hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm Chương 5