Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Quản trị chiến lược (25/02/2013)
Tác giả: Nguyễn, Khoa Khôi
Nhà xuất bản: Thống Kê
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 160
Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược. Sự hình thành chiến lược kinh doanh, chiến lược chủ yếu của các doanh nghiệp, thiết lập, triển khai và kĩ thuật phân tích chiến lược