Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Giáo trình quản trị marketing (21/02/2013)
Tác giả: Phạm, Thị Huyền
Nhà xuất bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 250
Giới thiệu chung về marketing và quản tri marketing trong doanh nghiệp, qui trình xây dựng chiến lược marketing cho một doanh nghiệp. Phân tích môi trường marketing, hoạch định chiến lược, kiểm tra và đánh giá kết quả