Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Giáo trình triết học Mác - LêNin (21/02/2013)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 213
Trình bày nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin về các vấn đề: vai trò, sự ra đời và phát triển, các phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật, các cặp phạm trù cơ bản và những quy luật của chủ nghĩa duy vật. Một số vấn đề về lý luận nhận thức, xã hội và tự nhiên, các hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và đấu tranh giai cấp, nhà nước và cách mạng, ý thức xã hội, vấn đề con người trong triết học Mác. Đồng thời, giới thiệu một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại