Liên kết thư viện
Thống kê truy cập

Nhà xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 65
Tác giả: Phạm, Thị Huyền
Nhà xuất bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 250
Giới thiệu chung về marketing và quản tri marketing trong doanh nghiệp, qui trình xây dựng chiến lược marketing cho một doanh nghiệp. Phân tích môi trường marketing, hoạch định chiến lược, kiểm tra và đánh giá kết quả
Tác giả: Vũ Thanh phương
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 595
Tác giả: Hà Văn Khối
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 192
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 213
Trình bày nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin về các vấn đề: vai trò, sự ra đời và phát triển, các phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật, các cặp phạm trù cơ bản và những quy luật của chủ nghĩa duy vật. Một số vấn đề về lý luận nhận thức, xã hội và tự nhiên, các hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và đấu tranh giai cấp, nhà nước và cách mạng, ý thức xã hội, vấn đề con người trong triết học Mác. Đồng thời, giới thiệu một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại
Tác giả: Phạm Ngọc Anh
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 136
Sách giới thiệu những tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam; phản ánh những thành tựu mới nhất trong nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII đến nay; trình bày những tưởng lớn của Hồ Chí Minh kết hợp với việc đề xuất vận dụng, quán triệt tư tuởng ấy trong công cuộc đổi mới
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 224
Giới thiệu những món ăn truyền thống của Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 86
Giới thiệu những lễ hội truyền thống ở Việt Nam
Tác giả: Minh Thu ; Nguyễn Hòa
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 350
Cung cấp một số kỹ năng cơ bản khi dịch Việt - Anh
Tác giả: Nguyễn, Đăng Dờn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia T.P.HCM
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 143
Bài tập tình huống và bài giải trực tiếp giúp người đọc nắm bắt phương pháp xử lý các nôi dung liên quan đến các nghiệp vụ tín dụng của NHTM